Google+ Przejdź do treści strony

Gdynia, ul. Owsiana 13 Salon 58 760 52 22 Serwis 58 760 52 00 Dział Sprzedaży do Firm 58 760 52 45

Informacja dla osób zainteresowanych jazdą próbną

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO), proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!!

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator Danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako Administrator Danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji. 

I.    Informacja o Administratorze Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Euro – Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81 – 020) przy ul. Owsianej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068093; REGON: 190591083, NIP: 5860007205; w niniejszej klauzuli zwana Euro – Car.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby Euro - Car. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia.

II.    Informacja o celu, zakresie i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Euro – Car:

a)  w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust.1 lit f) RODO).

b)  w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług Euro - Car Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit b) RODO),

c)   marketingu produktów i usług Euro – Car (art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO)

d)   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

e)  w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 70 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),

f)   organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

g)  w celu ewentualnego przedstawienia i wyliczenia oferty finansowej  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W przypadku wyrażenia zgody (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III.    Informacja o podmiotach, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania EURO – CAR, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

•    obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,

•    jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,

•    udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 Euro - Car przekazuje Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich. Pani/Pana dane będziemy przekazywać, przy spełnieniu warunków określonych w RODO, przy zachowaniu jednej z przewidzianych przez RODO sposobów (np. wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,   standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

IV.    Informacja o okresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Euro - Car do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

b)  w sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Euro – Car, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.).

c)  w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.

d)  w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Euro - Car będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu.

e)  w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

V.    Informacja o przysługujących Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Euro - Car

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw  i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

VI.    Informacja o kontakcie z inspektorem ochrony danych Euro - Car

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych Euro - Car przesyłając w formie listownej na adres siedziby Euro - car stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: .

Samochody nowe
Dostępne od ręki

Zapoznaj się z naszą ofertą samochodów nowych.

Zobacz więcej
Ford Galaxy - zdjęcie - FordStore Euro-Car Gdynia

Ford Galaxy

Ford Galaxy

Czytaj więcej
Ford Kuga - zdjęcie1 - FordStore Euro-Car Gdynia

Ford Kuga

Ford Kuga

Czytaj więcej
Ford Mondeo | FordStore Euro-Car Gdynia

Ford Mondeo

Ford Mondeo

Czytaj więcej
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej
Zamknij