Google+ Przejdź do treści strony

Gdynia, ul. Owsiana 13 Telefon kontaktowy 58 760 52 22

Informacja dla osób uczestniczących w rekrutacji na umowę o pracę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro – Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81 – 020) przy ul. Owsianej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068093; REGON: 190591083, NIP: 5860007205w niniejszej klauzuli zwana Euro – Car.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez kierowanie korespondencji pod adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”, lub w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres:   .

Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji, np. nr PESEL.

II. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, gdyż zostały one nam przekazane przez Panią/Pana w ramach procesu rekrutacyjnego. 

III. Zakres danych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz w aktualnych kwestionariuszach osobowych dla osoby ubiegającej o zatrudnienie. 

IV. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji będzie się odbywać na podstawie art. 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Jednocześnie w przypadku podania Pani/Pana danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. przetwarzanie danych w procesie rekrutacji będzie się odbywać na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO (informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Dodatkowo w ramach procesu rekrutacji przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mianowicie posiadamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana kwalifikacje, zdolności i umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą do przyjęcia do pracy w EURO – CAR., a także w zakresie danych zbieranych w celu umożliwienia kontaktu z Panią/Panem

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

V. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania EURO – CAR, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

  • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
  • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
  • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W wypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, EURO – CAR niezwłocznie usunie wszystkie nadesłane przez Panią/Pana dokumenty aplikacyjne Z kolei w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez EURO – CAR Pani/Pana danych po zakończeniu rekrutacji EURO – CAR nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych nigdy dłużej niż przez okres 6-ciu miesięcy od momentu przeprowadzenia ostatniej rekrutacji w, której brał Pan/Pani udział). Jednocześnie informujemy, że ww. zgoda może być cofnięta przez Panią/Pana w każdym czasie bez wpływu na ważność czynności, których dokonano przed jej cofnięciem. 

VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Samochody nowe
Dostępne od ręki

Zapoznaj się z naszą ofertą samochodów nowych.

Zobacz więcej
Ford Galaxy - zdjęcie - FordStore Euro-Car Gdynia

Ford Galaxy

Ford Galaxy

Czytaj więcej
Ford Kuga - zdjęcie1 - FordStore Euro-Car Gdynia

Ford Kuga

Ford Kuga

Czytaj więcej
Ford Mondeo | FordStore Euro-Car Gdynia

Ford Mondeo

Ford Mondeo

Czytaj więcej
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej
Zamknij