Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Administrator Danych i kontakt z Administratorem Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. Euro – Car sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni, ul. Owsiana 13, 81 – 020 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000068093  REGON: 190591083, NIP: 5860007205)
 • Euro – Car Expert A. Dmochowski Książek Spółka Jawna (z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 491, 81 – 002 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000557451, REGON: 361480799, NIP: 9581669062), łącznie zwani łącznie Euro – Car.

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki Euro Car wykorzystuje i ujawnia dotyczące Państwa lub (Państwa „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem https://www.eurocar.pl/, („Strona Internetowa”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi takich jak na przykład formularz kontaktowy, formularz umówienia się na jazdę próbną, formularz dotyczący serwisu Państwa samochodu.

W niektórych częściach niniejszej witryny internetowej, takich jak formularze, w których wpisują Państwo swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Euro – Car który jest ich administratorem. W takiej sytuacji fakt zbierania i administrowania danymi przez Euro – Car będzie każdorazowo podawany do Państwa wiadomości oraz zostaną Państwo odrębnie poinformowani o zasadach i warunkach przetwarzania danych przez Euro – Car.

Mogą Państwo również w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych  Euro – Car przesyłając w formie listownej na adres siedziby stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: iod@eurocar.pl

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • spółkom i innym podmiotom, które dostarczają usługi na naszą rzecz, takim jak spółki web-hosting, analitycy, oraz dostawcy usług IT;
 • spółkom i innym podmiotom, jeśli poprosili nas Państwo o ujawnienie im swoich danych osobowych lub wyrazili na to zgodę;
 • profesjonalnym doradcom;
 • wszelkim organom egzekucyjnym, sądom, organom regulacyjnym, rządowym lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, lub do ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki lub do wykrycia, zapobieżenia oszustwom, lub ze względów bezpieczeństwa.

Przesyłanie Państwa danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem polskim dotyczącym ochrony danych i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz poza obszar EOG (w tym do USA). W przypadku przesyłania danych osobowych poza obszar EOG, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z osobą trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten stosowany w krajach EOG.

W celu uzyskania informacji o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, stosowany przez Euro – Car w celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku przesyłania poza obszar EOG lub uzyskania kopii zastosowanych przez nas zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres Administratora Danych z dopiskiem „IOD:, lub w formie elektronicznej na adres mailowy: iod@eurocar.pl

Zbierania Państwa danych osobowych

Euro – Car zbiera Państwa dane osobowe kiedy:

 • wypełniają Państwo formularze lub dokonują rezerwacji (na przykład, kiedy rezerwują Państwo usługę serwisową, wizytę w salonie, umawiają się na jazdę próbną lub proszą nas o wycenę swojego pojazdu);
 • kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz
 • Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Euro – Car zbiera Państwa dane osobowe automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Euro – Car:

 • w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Państwa danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust.1 lit f) RODO).
 • w wypadku skorzystania przez Państwa z usług Euro – Car Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit b) RODO),
 • marketingu produktów i usług Euro – Car (art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 70 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
 • umówienia się przez Państwa na wizytę w salonach Euro – Car (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • dokonania wyceny Państwa samochodu (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • serwis Państwa auta (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • w celu ewentualnego przedstawienia i wyliczenia oferty finansowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

W przypadku wyrażenia zgody (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Euro – Car przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, które zostały przez Państwa podane w właściwym formularzu dostępnym pod adresem https://www.eurocar.pl/

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz naszych ewentualnych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych, dopóki:

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Euro – Car do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • w sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Euro – Car, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.).
 • w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Euro – Car będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu.
 • w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Euro – Car, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych – uzyskania od Euro – Car potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane. W takim wypadku, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Euro – Car może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
 3. do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli Euro – Car nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 6. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Euro – Car sprawdzić prawidłowość tych danych;
 7. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 8. Euro – Car nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Euro – Car są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 10. do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo Euro – Car, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi Danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)
 11. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 12. prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Państwa danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Aby skorzystać z praw określonych w pkt. 1 – 8, powinni Państwo skontaktować się z Euro – Car, korespondencyjnie na adres Administratora Danych z dopiskiem „IOD:, lub w formie elektronicznej na adres mailowy: iod@eurocar.pl i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Aktualizowanie niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki raz na jakiś czas, o czym poinformujemy na Stronie Internetowej. Użytkownicy Strony internetowej, którzy nie wyrażają zgody na takie zmiany powinni zaprzestać korzystania z niej. W przypadku zmian, które będą miały istotny wpływ na naturę przetwarzania już zebranych Państwa danych osobowych lub inny znaczny wpływ na Państwa, powiadomimy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyście mieli Państwo możliwość wykonania swoich praw wobec danych osobowych (takich jak, na przykład, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych).